(1)
انتشار 1396/07/19
نسخه 2.2
اندروید 4.0 به بالا
گروه ایرانی
حجم 2.83 MB
قیمت رایگان
دانلود
برنامه کندو را دریافت کرده،
سپس این برنامه را مستقیم در کندو دریافت و نصب نمایید:

دانلود کندو
دانلود مستقیم
قیمت پلیمر شیمیایی نفت
دانلود

قیمت پلیمر شیمیایی نفت   ‪IMEanalysis کندو برنامه مالی و اداری ایرانی www.imeanalysis.com میثم باقری کوپائی

تصاویر

توضیحات

<<قیمت های پلیمر و شیمیایی و فرآورده های نفتی و خوراکها>>

پایگاه تحلیلی-تخصصی کالا و انرژی| ImeAnalysis.com براساس اینگونه نیازها در کشور سایت و اپلیکیشن IMEanalysis راه اندازی و توسعه داده است :

-ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﺎدﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺎدﯾﺘﯽ ﺑﯿﺲ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر
-ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗـﺪارﮐﺎت ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﯿﻤﺮي ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ
-ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﺳﺎم آور اﺷﺘﺮاك در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ
-ﻧﺒﻮد دﯾﺘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر
-ﻧﺒﻮد دﯾﺘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي

<<دسترسی IMEanalysis به نشریات معتبر>>

قیمت ها در سه بخش اصلی :
-داخلی
-جهانی (روزانه)
-جهانی (هفتگی)

و در حوزه های :
-پلیمری
-شیمیایی
-فرآورده های نفتی
-خوراکها

در دسترس کاربران قرار گرفته است .

تغییرات در نسخه 2.2

1.ایجاد صندوق پیام
2.دریافت تحلیل روزانه و هفتگی به صورت پیام

امتیازات

رتبه میانگین
5.0
(1)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

در حال حاضر نظری وجود ندارد.