(2)
انتشار 1396/06/21
نسخه 0.3.0
اندروید 0 به بالا
گروه ایرانی
حجم 8.01 MB
قیمت 10,000 ریال

آیین نامه رانندگی(جامع)   ‪car کندو برنامه کتاب و جراید ایرانی t.me/dehdashtihaa غفور شکوهی

تصاویر

توضیحات

ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ :

• ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ:

• ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ

• ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ

• ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽﺨﺶ ۱ : ﻋﻼﺋﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ

ﺑﺨﺶ ۲ : ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ

ﺑﺨﺶ ۳ : ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺑﺨﺶ :۴ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ

ﺑﺨﺶ ۵ : ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ

ﺑﺨﺶ ۶ : ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ

ﺑﺨﺶ ۷ : ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻩ

ﺑﺨﺶ ۸ : ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ

ﺑﺨﺶ ۹ : ﺑﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ

امتیازات

رتبه میانگین
3.0
(2)

نظر شما

شما وارد کندو نشده اید.

نظرات

GT-I9082 1396/01/29 :: abase***i7

به درد نمیخوره

HUAWEI G750-U10 1396/01/02 :: ghafur7setara@gmail.com

khobe

مشاهده ادامه نظرات